Regulamin (Regulations)

Regulamin sklepu TARMOT 4x4

PRZYPOMINAMY ŻE WSZELKIE INFORMACJE NIEZBĘDNE DO PRZEPROWADZENIA TRANSKACJI W NASZYM SKLEPIE ZNAJDĄ PAŃSTWA KLIKAJĄC NA "DLA POCZĄTKUJĄCYCH – JAK KUPOWAĆ?" ORAZ ZADAJĄC PYTANIA POPRZEZ tarmot.group@gmail.com.

I. INFORMACJE TELEADRESOWE
Sklep Internetowy "TARMOT" działający pod adresem www.sklep.tarmot4x4.pl, prowadzony jest przez TARMOT 4X4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w: 62-081 Wysogotowo ul. Wierzbowa 113, 62-081 Przeżmierowo,  NIP: 781 20 48 503,  REGON: 524738970.

II. Oferta - produkty

Każdy oferowany produkt przydzielony jest do odpowiadającej mu kategorii lub podkategorii.
Każdy produkt posiada nazwę, cenę netto, cenę brutto, numer katalogowy (jeżeli takim dysponuje), rysunek poglądowy z katalogu części zamiennych lub/oraz zdjęcie. Jeżeli sytuacja tego wymaga, przy produkcje znajduje się dodatkowy opis i ważne informacje.
Jeżeli produkt posiada adnotację "UWAGA! PRODUKT UŻYWANY" oznacza to że jest używany i wszelkie informacje odnośnie jego stanu technicznego oraz zasad sprzedaży i gwarancji znajdują się w jego opisie (kupujący akceptuje je w chwili dokonania zakupu). Brak powyższej adnotacji oznacza że produkt jest nowy i w związku z tym objęty ogólnymi zasadami gwarancji (patrz punkt IV regulaminu).
Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
Wszystkie ceny i kwoty podane są w złotych polskich.

III. Sprzedaż i rejestracja użytkownika.

Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.

Rodzaj i zakres świadczonych usług to sprzedaż części samochodowych, samochodów nowych oraz używanych, opon oraz usług serwisowych.
Warunkiem dokonania dokonania zakupu jest zarejestrowanie się w sklepie TARMOT.
Każda rejestracja wymaga zaakceptowania przez administratora serwisu (jeżeli masz problemy z rejestracją, skontaktuj się z nami- chętnie pomożemy).
Można zarejestrować się jako osoba prywatna lub firma.
Informujemy, że dane osobowe podane na formularzu zamówienia w sklepie internetowym `TARMOT`, są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami). Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień oraz informowania o promocjach i w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim. Każdy klient naszego sklepu ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych.

Sklep TARMOT przyjmuje zamówienia nadesłane poprzez internet jak  również telefonicznie i faxem. Zawsze możliwy jest odbiór towaru na miejscu – taniej o koszty wysyłki i pakowania!
Użytkownik dokonuje zakupu wybierając produkt, ilość, sposób transportu oraz formę zapłaty.
Możliwe formy zapłaty za towar to przedpłata na konto bankowe , płatność za pobraniem lub gotówką przy odbiorze osobistym

Możliwe formy wysyłki i odebrania towaru:
- firma kurierska  (pobranie lub przedpłata)
- Poczta Polska (paczka pocztowa ekonomiczna, paczka pocztowa priorytetowa, paczka pocztowa pobraniowa, paczka pocztowa pobraniowa priorytetowa, list polecony priorytetowy)
- dowóz transportem firmy `TARMOT` – tylko po wcześniejszym uzgodnieniu
- odbiór osobisty w siedzibie formy "TARMOT" w dni robocze od 8 do 16.

- wysyłka realizowana jest na terenie Polski oraz poza jej granicami zgodnie z cennikiem kosztów wysyłki i informacji podanych w ofercie sprzedaży danego towaru lub usługi.  Nie ma ograniczeń w rozmiarze towaru o ile kupujący zaakceptuje koszty wysyłki / transportu.

Procedura zakupu dla Klientów indywidualnych oraz firm
- przedpłata na konto bankowe
Po wysłaniu zamówienia do sklepu, Klient oraz sklep otrzymują wiadomość e-mail o złożeniu zamówienia zamówienie zostaje sprawdzone i zaakceptowane do realizacji lub odrzucone (klient otrzymuje stosowną wiadomość).
Klient otrzymuje informacje potrzebne do dokonania przedpłaty na konto sklepu (dane teleadresowe, numer konta bankowego, kwotę oraz wymaganą treść tytułu wpłaty) klient otrzymuje informację o zaksięgowaniu wpłaty oraz o wysyłce towaru na podany adres.

- za pobraniem
Po wysłaniu zamówienia do sklepu, Klient oraz sklep otrzymują wiadomość e-mail o złożeniu zamówienia zamówienie zostaje sprawdzone i zaakceptowane do realizacji lub odrzucone (Klient otrzymuje stosowną wiadomość) Klient otrzymuje informacje o wysyłce towaru.
W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany. Kupujący decyduje czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo i póżniej uzupełnione lub w całości anulowane.
W momencie potwierdzenia przez sklep wysłanego przez kupującego zamówienia dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy SPRZEDAJĄCYM a KUPUJĄCYM. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu.

- oprócz tego sklep oferuje możliwość płatności internetowych za pośrednictwem Autopay

 

 


Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zamianami) oraz w Ustawie z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r., nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami).

Zamówienia za pobraniem realizowane są w ciagu trzech dni roboczych od momentu zaakceptowania zamówienia przez sklep. Zamówienia z przedpłatą sa realizowane w ciągu trzech dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty.
Przewidywany czas dostawy różni się w zależności od wybranej formy, zgodnie z wewnętrzym regulaminem danego przewożnika (np. Kurier  – większość przesyłek w przeciągu 24 godzin, Poczta Polska priorytet – do trzech dni roboczych).

Firma `TARMOT` nie odpowiada za szkody spowodowane przez firmę wysyłkową, aczkolwiek stara się pomóc Klientowi na tyle na ile jest to możliwe a przesyłki ubezpieczamy od ryzyka uszkodzenia lub zaginięcia.

IV. REKLAMACJE I ROZWIĄZYWANIE UMÓW

Kupujący zawsze ma prawo do reklamacji. Każda reklamacja traktowana jest indywidualnie.
Procedura reklamacji:
- zgłoszenie problemu przez Kupującego
- przyjęcie zgłoszenia przez pracownika firmy "TARMOT".
- rozpatrzenie reklamacji oraz wspólne uzgodnienia wyjścia z sytuacji
- uznanie lub nie uznanie zasadnośći reklamacji

Firma `TARMOT` udziela rocznej gwarancji na sprzedawane produkty albo dłużej jeżeli producent lub importer udziela dłuższej ochrony gwarancyjnej.

Rozwiązanie umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną możliwe jest po wysłaniu wiadomości email na adres tarmot4x4@gmail.com lub listu poleconego na adres stacjonarny sklepu.

V. Właściciel wszelkich praw autorskich materiałów wszelkiego typu i rodzaju zawartych (wchodzących w skład) Sklepu Internetowego "TARMOT" (grafika, tekst, dzwięk , układ strony itd)  jest TARMOT 4X4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w: 62-081 Wysogotowo ul. Wierzbowa 113, 62-081 Przeżmierowo, NIP: 781 20 48 503,  REGON: 524738970.

Powielanie lub posługiwanie się materiałami Sklepu Internetowego "TARMOT" w jakimkolwiek zakresie skutkować będzie naruszeniem praw autorskich i uruchomieniem odpowiedniej procedury prawnej wobec podmiotów dopuszczających się tego czynu.

 

ENGLISH VERSION:

REMINDER THAT ALL INFORMATION REQUIRED FOR THE CONDUCT OF TRANSACTIONS IN OUR SHOP YOU CAN FIND BY CLICKING ON THE "FOR BEGINNERS - HOW TO BUY?" AND THROUGH tarmot.group@gmail.com asking questions.
I. DETAILS
Online Shop "TARMOT" operating at www.sklep.tarmot4x4.pl is run by TARMOT 4X4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ headquartered in Wysogotowo 62-081 ul. Wierzbowa 113, 62-081, NIP 781 20 48 503, REGON: 524738970.
II. Offer - Products
Each product offered is assigned to the corresponding category or subcategory.
Each product has a name, the net price, gross price, part number (if this has), visual drawing of the spare parts and / or image. Where appropriate, the productions is additional description and important information.
If the product has the endorsement "WARNING! THE PRODUCT USED 'mean that it is used and all information on the technical condition and terms for the sale and guarantees are in his description (the buyer accepts them at the time of purchase). None of the above annotation means that the product is new and therefore covered by the general principles of the guarantee (see section IV of the Rules).
We reserve the right to change prices of goods on offer, introducing new products to offer an online store, carry and cancel promotions on our website or make changes.
All amounts are given in Polish zlotys.
III. Sale and user registration.
Online Store sells products via the Internet.
The condition of purchase is to register in the store TARMOT.
Each registration is subject to acceptance by the administrator (if you have problems with registration, please contact us- we will help).
You can register as an individual or a company.
We inform you that personal information given on the order form online store `TARMOT`, are collected and processed in accordance with the Act dated. August 29, 1997. Protection of Personal Data (Journal of Laws of 2002 No. 101, item. 926, as amended). The collected personal data is used only for the purpose of execution of complex orders and to inform about promotions and in no case they will not be disclosed to third parties. Every customer of our shop has the right to access, modify and delete their personal information from our database.
TARMOT Shop accepts orders sent via the Internet as well as telephone and fax. Always possible to receive the goods on the spot - off the costs of shipping and packing!
A user makes a purchase by selecting the product, quantity, mode of transport and the form of payment.
Possible forms of payment for the goods is payment to a bank account, cash on delivery or cash on delivery personal
Possible forms of shipping and receiving goods:
- Courier (download or prepayment)
- Polish Post (postal parcel economical parcel Priority mail, parcel post pobraniowa, postal parcel pobraniowa priority, priority registered letter)
- Transport transport company `TARMOT` - only by prior arrangement
- Personal collection at the headquarters of the mold "TARMOT" on weekdays from 8 to 16.
The purchase procedure for individual customers and companies
- prepayment
After sending the order to the store, customer and store receive an e-mail with an order, the order is tested and approved for implementation or rejected (the customer receives an appropriate message).
The customer receives the information needed to make a prepayment on the account of the shop (addresses, bank account number, the amount and the required content for the payment), the customer receives information about the payment is and the shipment of goods to the specified address.
- COD
After sending the order to the store, customer and store receive an e-mail with an order, the order is tested and approved for implementation or rejected (the customer receives an appropriate message) The customer receives information about the shipment of goods.
In the event of unavailability of the goods covered by the contract the Buyer is immediately informed. The buyer decides whether the contract is to be executed in part and later supplemented or completely canceled.
Upon approval by the store sent by the buyer of the contract is concluded contract between the seller and the buyer. Under the agreement, the goods specified in the contract.
- Apart from this store offers the possibility of online payment, installment and deferred.
The rights and obligations of the parties arising from the contract are governed by the Act of 23 April 1964 Civil Code (Dz. U. of 1964 no. 16, pos. 93 with subsequent swaps) and the Act of March 2, 2000. the protection of certain consumer rights and liability for damage caused by dangerous products (Dz. U. of 2000., No. 22, item. 271, as amended).
Orders for downloading are carried out within three working days from the date your order is accepted by the shop. Orders prepaid are processed within three working days from the date of payment.
Expected delivery time varies depending on the form, in accordance with the rules of the relevant wewnętrzym shipping (eg. Courier - the majority of shipments within 24 hours, the Polish Post priority - to three days).
The company `TARMOT` not responsible for damage caused by the shipping company, but is trying to help the customer as much as possible and insure the shipment risk damage or loss.
IV. COMPLAINTS
The buyer always has the right to complain. Each complaint is treated individually.
Complaints Procedure:
- Notification of the problem by the Buyer
- The adoption of the declaration by the employee of the company "TARMOT."
- Consideration of the complaint and joint arrangements out of the situation
- Recognition or non-recognition of the legitimacy of complaints
The company `TARMOT` grants year warranty on products sold, or longer if the manufacturer or importer shall provide a longer warranty protection.
V. owner of any copyright material of all types and the nature of (constituting) Online Store "TARMOT" (graphics, text, sound, page layout, etc.) is TARMOT 4X4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ headquartered in Wysogotowo 62-081 ul. Wierzbowa 113, 62-081, NIP 781 20 48 503, REGON: 524738970.
Reproduction or use of the materials online shop "TARMOT" in any respect will result in violation of copyright laws and commissioning appropriate legal procedure against those committing this act.

 

Zaloguj (login)
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl